ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนอุดหนุนวิสาหกิจเริ่มต้นโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

on กุมภาพันธ์ 9, 2024        by Naritcha

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนอุดหนุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น ในการสร้างหรือขยายธุรกิจที่มี ผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของไทย ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น (localize) และเปิดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

เปิดรับข้อเสนอ : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทุนอุดหนุนรวม : 20 ล้านบาท

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ไม่เกิน 2 ปี

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรอบแรกทางอีเมล : 8 มีนาคม 2567

การนำเสนอ :  ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการติดต่อเพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุน : 30 เมษายน 2567

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุน :

 • วิสาหกิจเริ่มต้นหรือหน่วยงานในไทย
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแผนการสร้างหรือขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์
 • ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของไทยด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น (localize)และเปิดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ข้อเสนอที่ขอรับทุนอุดหนุน จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 1. ความพร้อมของผู้ขอรับทุนอุดหนุน
 2. ความเหมาะสมของโครงการ
 3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
 4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 6. ผู้มีส่วนได้เสีย
 7. กรอบวงเงินที่เหมาะสม
 8. แผนการดําเนินงาน
 9. แผนทางการเงิน
 10. แผนความยั่งยืน
 11. อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)

ช่องทางการส่งข้อเสนอ : อีเมลถึง grant@thnic.or.th

ส่วนประกอบของเอกสารข้อเสนอ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.รายละเอียดข้อเสนอ

  • วัตถุประสงค์
  • ภาพรวมของโครงการที่ต้องการขอรับทุนอุดหนุน

2.ข้อมูลผู้ส่งข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน

3.ข้อมูลนิติบุคคล (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

4.ข้อบ่งชี้ความแตกต่างของโครงการ

  • ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกับแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่ใช้
  • รายละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่ใช้
  • ทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผลกระทบ

5. แผนการดำเนินงาน
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7. ผลกระทบและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านธุรกิจ

8. แผนธุรกิจ

  • ข้อมูลด้านการตลาด
  • แผนการขยายผลเชิงพาณิชย์ และแผนความยั่งยืน
  • แผนทางการเงิน และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ:

 • การส่งข้อเสนอไปที่อีเมล grant@thnic.or.th ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯตามที่ได้แสดงไว้ที่ https://www.thnic.or.th/privacy-policy/ และการตกลงดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์
 • ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อเสนอได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุน จะถูกนำเก็บไว้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผยหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล  โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ