ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยจาก สกว. ที่ได้รับทุนจาก มูลนิธิฯ เข้าร่วม AINTEC

on พฤศจิกายน 22, 2011        by Admin

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้ง โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญา เอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 4 ท่านดังนี้

    1. ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี จากมหาวิทยาลัยรังสิต
    2. ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
    3. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    4. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งหมดจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุมวิชาการ AINTEC2010 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ในปีนี้งานประชุมวิชาการ AINTEC2010 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอมารีวอเตรอ์เกท กรุงเทพ โดยนักวิจัยผู้ได้รัทุนจากมูลนิธิฯ ผ่านทางสกว. ได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าในช่วง Poster Session ในวันสุดท้ายของงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก โดย ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ นำเสนอเรื่อง Localization in wireless sensor networks based on ZigBee technology ในส่วนของดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ได้นำเสนอ Development of Indexing for Permutation-based Privacy Preservation Approach และ ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย นำเสนอในหัวข้อ Modeling and Analysis of the Simultaneous Open Procedures of Datagram Congestion Control Protocol


หมายเหตุ เนื่องจาก ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี ติดภารกิจ ณ ประเทศจีน จึงไม่สามารถเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าได้

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ