ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรม Computational Thinking and Programming Skill (ม.ปลาย)

on มิถุนายน 14, 2024        by Naritcha

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1- 3 มิถุนายน 2567

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกและเข้าอบรมจำนวน 24 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตากการอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ โดยจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การอบรมสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2567 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้เริ่มการอบรม บรรยายแนะนำเกี่ยวกับ Computer Science, ปูพื้นฐานวิชาวิทยาการคำนวณ (Computational Thinking), กิจกรรมเกมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm Design ที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ มีการใช้ AppLab เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพัฒนาเกม ฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe และออกแบบ UX/UI รวมทั้งการฝึกทักษะการสื่อสารและเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงละครสั้น ๆ จากคำสำคัญ (Keyword) ที่กำหนดให้อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 เป็นการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ AppLab จาก code.org ช่วยในการเรียนรู้ รวมถึงการเล่นเกมเพื่อเสริมทักษะเช่น เกม Huffman code เป็นต้น และมีการฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe การพัฒนาหน้าจอและตั้งชื่อ component สำหรับพัฒนาเกมต่าง ๆ ให้สามารถทำงานตามคำสั่งได้ในช่วงท้ายของกิจกรรมคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy สรุปเกี่ยวกับการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทีมวิทยากรและทีมงาน และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมสมัครเข้าอบรมคอร์สต่อไป

Share :